151- انتخاب گزینه محل سد برروی پی های مسئله دار از نوع خش لغزه (Slican side)

مشخصات نویسندگان مقاله انتخاب گزینه محل سد برروی پی های مسئله دار از نوع خش لغزه (Slican side) فریدون خسروی - استادیار گروه عمران پژوهشکده و دانشکده فنی مهندسی دانشگاه امام حسین( چکیده مقاله: به منظور انتخاب گزینه نوع و محل سد بر روی رودخانه باید به مسائل اقتصادی و فنی طرح و به معضلات توپوگرافی –ژئوهیدرولوژی – زلزله و زمین شناسی و بخصوص به وضعیت زمین توجه خاص گردد که در این میان به پی به عنوان مهمترین عامل تصمیم گیری توجه می شود. یکی از...