تأثیر تفکر نهادی بر رضایت و اعتماد مشتریان بانک(تعداد صفحات:17)

چکیده در این مقاله ما بر آن شدیم تا تأثیر تفکر نهادی بر دو مؤلفه رضایت و اعتماد به عنوان دو شاخص عمده در تراز انتخابی بانکها توسط مشتریان را مورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور پرسش نامه ای تنظیم گردید که توسط جامعه هدف که مدیران ارشد به یک سری اطلاعات و جداول و SPSS بانکها و رؤسا و معاونین شعب بودند، تکمیل گردید. سپس داده ها توسط نرم افزار 22 و آزمون کرویت بارتلت و KMO نمودارهای خروجی منتهی شد. برای تأیید روایی پرسش نامه و کفایت نمونه گیری از تست...